หุ้นยั่งยืนฮิต! นักลงทุนกวาดเข้าพอร์ต

Oct 28, 2022 Default

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองไทย โดย “สิริกร ทรัพย์บุญเรือง และอติ}นุช เฉลิมพงศ์” ได้ออก SET Note เรื่อง “นักลงทุนบุคคลไทยใครสนใจหุ้นยั่งยืน” โดยเจาะจง ในตอนครึ่งแรกของปี 65 มีบริษัทขึ้นทะเบียนไทย 155 บริษัท ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นส่วนประกอบในดัชนีความคงทนถาวรสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) MSCI-ESG หรือได้รับเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SET 100 และ Non-SET100 ในส่วนที่ใกล้เคียงกัน และมีการกระจายตัวในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มากมาย ซึ่งหุ้นยั่งยืนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้รับความชื่นชอบเพิ่มมากขึ้น ในขณะนี้ สอดคล้องตามทิศทางของตลาดการลงทุนโลก ที่นักลงทุนต่างใส่ใจในเรื่องของ ESG (Environmental-Social-Governance)มากขึ้น

นักลงทุนบุคคลไทยใครสนใจหุ้นยั่งยืน

โดยในสิ้นเดือน มิ.ย.65 ตลาดหุ้นไทยมีนักลงทุนที่มีบัญชีค้าขายหุ้นรวม 5.54 ล้านบัญชี

หรือ 2.27 ล้านคน โดยนักลงทุนบุคคลทำธุรกรรมค้าขายหุ้นในตอน 6 เดือนแรกรวม 900,000 คน มีมูลค่าค้าขายเฉลี่ยแล้ววันละ 35,487 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของค่าค้าขายหุ้นทั้งตลาด ทั้งนี้ พบว่า 79% ของนักลงทุนบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นค้าขายหุ้นยืนนานอย่างน้อย 1 บริษัท และมีมูลค่าค้าขายหุ้นยั่งยืนเฉลี่ยสูงถึงวันละ 14,245 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% ของค่าค้าขายหุ้นของนักลงทุนบุคคลทั้งหมด

กวาดเข้าพอร์ต

นอกจากนั้นยังพบว่าหุ้นยั่งยืนเป็นที่นิยมของบุคคลในทุก generation

โดยมากกว่า 70% ของคนภายในแต่ละ generation ต่างค้าขายหุ้นยั่งยืนในพอร์ต และยิ่งสูงอายุขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสนใจและกระจายมูลค่าค้าขายให้หุ้นยั่งยืนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ พบว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์เริ่มค้าขายมาก่อนปี 64 สนใจและกระจายการค้าขายในหุ้นยั่งยืนมากกว่านักลงทุนใหม่ที่เพิ่งจะเข้าตลาดมาเริ่มค้าขายในตอน 2 ปีหลังอยู่บ้าง.