เปิดรายชื่อ 3 ผู้สมัครชิง เอ็มดี ทอท. จัดเตรียมสัมภาษณ์ 16 ม.ค.นี้

ทอท. ปิดรับสมัครผู้ตัดสินผู้อำนวยการใหญ่ เจอคนใน “กีรติ – ฉฎาณิศา” ขณะที่คนนอก “วิทยา” รองผู้ว่า รฟม.กระโดดเข้าร่วม กำหนดสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 16 มกราคมนี้

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการสรรหา ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดสรรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ที่จะหมดวาระในเดือน เม.ย.2566 โดยมีระบุเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 23 เดือนธันวาคม2565

เบื้องต้นพบว่ามี บุคคลที่สนใจเข้ามายื่นเอกสารสำหรับสมัครจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างทอท.

2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคทอท.

3.นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.)

อย่างไรก็แล้วแต่ คณะกรรมการสรรหาฯ มีระบุจะใคร่ครวญคัดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศรับสมัคร จากเอกสารสำหรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 ม.ค. 2566 หลังแล้วหลังจากนั้นมีระบุสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยการสัมภาษณ์ และ แสดงวิสัยทัศน์ จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยจากคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ต่ำลงยิ่งกว่าปริมาณร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านมาตรฐานการพินิจพิเคราะห์คัดเลือก และ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ (บอร์ด)ทอท.ใคร่ครวญต่อไป

เอ็มดี

ขณะที่ ข้อตกลงการจ้างงาน มีข้อกำหนด ประกอบด้วย

1.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ทอท.จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีกแต่การต่อสัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

2.การจ้างตามสัญญาจ้าง ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

3.ในระหว่างการดำเนินการสรหา หรือภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ทอท.แล้ว หากปรากฎว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้ทราบ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกจากการสรรหา หรือทอท.อาจบอกเลิกสัญญาจ้างบุคคลดังกล่าว และอาจพิจารณาดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาต่อบุคคลดังกล่าวได้ และทอท.จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องยอมรับผลตัดสินซึ่งให้ถือเป็นยุติเด็ดขาดของคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการทอท.แล้วแต่กรณี

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ นับว่าเป็นผู้สมัครตังเต็งที่หลายฝ่ายจับตา เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในช่วงที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยนายกีรติเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแบบเจาะจง เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิศวกรรม ซึ่งทอท.ยังขาดผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

โดยภายหลังเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว ได้สนองตอบนโยบายกระทรวงคมนาคม ส่งเสริมขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งโครงการขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก และตะวันตก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศเหนือ และ ขยายขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่เพิ่งผ่านการพินิจเห็นดีเห็นงามจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ซึ่งจากการพิจารณาประวัติรูปแบบการทำงานของนายกีรติ พบว่ามีประสบการณ์ตรง เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งปฏิบัติงานเป็นบริษัทที่ปรึกษา โครงการเมกะโปรเจค หลายโครงการของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย อาทิ โครงการระบบตั๋วร่วม, โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

รวมไปถึงโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ช่วยเหลือเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยนายกีรติเป็นตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการตอนนั้น เสนอให้มีการเปลี่ยนปรับปรุงเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ทอท.

“ศักดิ์สยาม” ปั้นเองบิ๊ก ทอท. คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.ว่า จากที่ ทอท.ได้เปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ แทนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ที่จะครบกำหนดการจ้างตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในเดือน เม.ย.66 และมีกำหนดให้ยื่นเอกสารสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 13 เดือนธันวาคม65 นั้น

ล่าสุดพบว่า มีบุคคลที่พึงพอใจเข้ามายื่นเอกสารสำหรับสมัครจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคทอท.
3.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างทอท.

โดยคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติหลักฐานครบถ้วน และเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 ม.ค.66 และจะเสนอรายชื่อต่อบอร์ดทอท.พิจารณาต่อไป

ดังนี้ ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.จะมีวาระดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรืออยู่ได้จนถึงอายุไม่เกิน 60 ปี หรือต่ออายุได้ 1 วาระไม่เกิน 4 ปี หรืออายุไม่เกิน 60 ปี ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า สำหรับผู้สมัครทั้ง 3 ราย คาดว่านายกีรติ กิจมานะวัฒน์ จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากที่สุด หากแม้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 แต่ที่ผ่านมาปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายกระทรวงคมนาคมอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่รู้กันว่าได้รับการส่งเสริมจาก นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย.