MORE แจงประเด็นก.ล.ต.สอบถามความจริงข่าว-ขายหุ้น PP ให้“อมฤทธิ์”

MORE อธิบายประเด็น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถามไถ่ประเด็นความเป็นจริง -ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ เผยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และยึดผลดีบริษัทและผู้ถือหุ้น ยืนยันจำเป็นจะต้องระดมเงินใช้สำหรับการจัดงาน Rolling Loud ตามที่ได้กำหนด

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE อธิบายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งเมืองไทย (ตลท.) ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายเรื่องจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุในช่วงวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2565 และประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระราคาของผู้ซื้อขายหุ้นของบริษัทรวมทั้งความสมเหตุผลของแนวทางการทำรายกาคอยอกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (“เพิ่มทุน PP”) รายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปริมาณ 300 ล้านหุ้น ในราคาไม่ต่ำยิ่งกว่าจำนวนร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวาระการขอผ่อนผันแนวทางการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

โดยอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น (“whitewash”) ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรัดกุมแล้วหรือไม่ และได้นำประเด็นข้อสังเกตของ IFA ไปร่วมประกอบกิจการพิจารณาแล้วหรือไม่ อย่างไรตลอดจนขอให้อธิบายวิถีทางทำงานเพื่อรักษาสิทธิและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นความแจ้งแล้วนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนว่าสำหรับการพิจารณามีมติต่างๆคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วน รัดกุม โดยยึดถือคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้งและในกรณีเหตุผลสำหรับการพิจารณาข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) เพิ่มเติม ขออธิบายเหตุผลสำหรับการพิจารณา

สอบถามข้อเท็จจริงข่าว-ขายหุ้น

MORE ข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

1. เนื่องจากว่าราคาหุ้น MORE ที่มีความผันผวนตลอดมา การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมเหตุผลและที่มาของการกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาด เนื่องจากว่าในวันที่คณะกรรมการมีมติแนวทางการทำรายการในคราวนี้ คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลาดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว (ตั้งแต่ต้นเดือนเดือนกรกฎาคม-วันที่ประชุมคณะกรรมการ) ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงราคา 1.80-1.90 บาทต่อหุ้น และมีแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะสูงขึ้น

จากการที่มีข่าวสารเผยแพร่ว่าบริษัทฯ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และ จัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยราคาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการมีมตินั้น อยู่ที่ราคา 2.28 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการออกเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้กับ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในช่วงเวลาที่มีการเสนอข่าวสารจัดงาน Rolling Loud และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กำลังสูงขึ้น ด้วยแนวทางระบุราคาเสนอขายชัดเจนก็เลยไม่เหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการก็เลยมีมติเลือกกรรมวิธีการระบุราคาเสนอขายด้วยราคาตลาด โดยกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย

ทั้งนี้ จากเหตุวันที่10-11พ.ย. 2565 มีความผันผวนของราคาหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณา และ ลงความคิดเห็นว่าสำหรับการระบุราคาที่จะเสนอขายให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ในแต่ละครั้ง ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการและต้องเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์หัวข้อการระบุราคาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบุราคาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยนึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อีกทั้ง ปริมาณเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนจำต้องนำมาใช้ตามจุดหมาย และ แนวทางใช้เงินในโครงการจัดงาน Rolling Loud ซึ่ง นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ เป็นผู้นำทีมบริหารที่ต้องรับผิดชอบสำหรับการระดมเงินทุนเพื่อโครงการนั้นสำเร็จเป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุน ด้วยเหตุดังกล่าวสัดส่วนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนสำหรับการจัดการแสดงดนตรีในคราวนี้ยังคงเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ถามไถ่และ พิจารณาถึงประเด็นข่าวสารที่เผยแพร่ว่า เพราะว่าบริษัทฯ ระบุราคาเสนอขายหุ้นให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ด้วยราคาตลาด ก็เลยมีเหตุในวันที่ 10-11 พ.ย. 2565 เพื่อทำราคาหุ้นให้ต่ำลงเพื่อที่นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ จะได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนในราคาต่ำ และ ประเด็นต่างๆที่เกิดสังกัดเหตุในคราวนี้

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ยืนยันว่าตัวเองยังถือหุ้นครบและไม่มีวิธีขายหุ้นออกมาหากแม้แต่หุ้นเดียวในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการทำรายการซื้อ-ขายในวันดังที่กล่าวผ่านมาแล้วยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตัวเองได้เข้าอธิบายกับทางหน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ได้พบกับผู้สื่อข่าวเพื่อสัมภาษณ์และตอบเรื่องซักถามต่างๆมั่นใจว่าภายหลังที่ทางบริษัทได้ให้ข้อมูล และ ตอบเรื่องซักถามในประเด็นต่างๆจะเรียกความมั่นใจของนักลงทุนขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย

อมฤทธิ์

ประเด็นเรื่องระบุราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ตนด้วยราคาตลาด

ก็เลยเป็นที่มาของเหตุในวันที่ 10-11พ.ย. 2565 นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้บอกว่า

จุดหมายของการเพิ่มทุนในคราวนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปทำโครงการจัดงาน Rolling Loud ตามแนวทางดำเนินโครงการที่วางไว้ ซึ่งเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพียงปริมาณ 300 ล้านหุ้น แต่ในปัจจุบันนี้ตัวเองถือหุ้นของบริษัทฯ มากเป็นอันดับหนึ่งมีปริมาณมากกว่า 1,500 ล้านหุ้น หากราคาหุ้นน้อยลง 1 บาท จะใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ได้ถูกลง 300 ล้านบาท

ในขณะที่ราคาของหุ้นที่ตนถืออยู่น้อยลงมากกว่า 1,500 ล้านบาท มีความสมเหตุผลอย่างไร อีกทั้งในวันเกิดเหตุสารสนเทศของบริษัทที่ต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการทำรายการ ยังมีปรับปรุงจากทาง IFA และ สำนักงาน กลต. ยังไม่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้รับอนุมัติเลยด้วยซ้ำ และ ระยะเวลาการใช้สิทธิเพิ่มทุนคราวนี้หลังผ่านการอนุญาตยังมีระยะเวลาอีก 6 เดือน ตนจะก่อให้เกิดเหตุในเวลานี้เพราะอะไร เพื่ออะไร เหตุดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไม่ได้เป็นผลดีกับตนเลยทั้งในฐานะผู้บริหารและในฐานะผู้ถือหุ้น